Polish Afrikaans Albanian Arabic Armenian Belarusian Bulgarian Czech Danish Dutch English Estonian Filipino Finnish French Galician Georgian German Greek Hungarian Irish Italian Lithuanian Norwegian Portuguese Russian Slovak Slovenian Spanish Swedish Turkish Ukrainian

STATUT FUNDACJI

 

 

 

§ 1.

Postanowienia ogólne.

 

 1. Fundacja „Rokor 1” zwana w dalszej części Statutu „Fundacją” ustanowiona została aktem notarialnym w Kancelarii Notarialnej Notariusz Ewy Jeziorskiej w dniu 24.02.1997r. w Rep. A Nr 1849/97 przez Wojciecha Kordowskiego zam. w Gdyni ul. Morska 301 m 17, dow. osob. DB 0489672 będącego fundatorem – założycielem Fundacji.

 2. Fundacja działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach oraz na podstawie innych obowiązujących przepisów prawa - szczególnie ustawy o działalności pożytku społecznego i wolontariacie - i na podstawie niniejszego statutu.

 

§ 2.

 

Fundacja posiada osobowość prawną.

Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej.

 

§ 3.

 

Fundacja posługuje się pieczęcią z nazwą Fundacji.

 

§ 4.

 

Siedzibą Fundacji jest miasto Gdynia.

 

§ 5.

 

Fundacja prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jak również poza

jej granicami - z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa.

 

§ 6.

 

Fundacja posiada prawo powoływania ośrodków, biur, oddziałów, filii i zakładów

w kraju i za granicą.

 

§ 7.

 

Cele Fundacji:

 1. edukacja społeczno-gospodarcza i pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji, w szczególności bezrobotnym, bezdomnym, ubogim i potrzebującym pomocy;

 2. przeciwdziałanie i łagodzenie skutków bezrobocia poprzez działanie na rzecz zwiększenia możliwości zatrudnienia bezrobotnych;

 3. udzielanie odpowiedniej pomocy osobom niepełnosprawnym i przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu;

 4. przeciwdziałanie alkoholizmowi, narkomanii i przestępczości oraz wszelkim formom przemocy i patologiom społecznym;

 5. wspomaganie rozwoju organizacji pozarządowych;

 6. przeciwdziałanie korupcji;

 7. pomoc dzieciom i młodzieży ze specjalnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży wymagających szczególnej troski i opieki;

 8. wspieranie inicjatyw dzieci i młodzieży w sferze kultury, edukacji, ekologii, rekreacji, turystyki, sportu, rozrywki oraz innych form działalności w środowiskach i miejscu zamieszkania.

 9. pomoc w pełnym zakresie osobom i rodzinom potrzebującym pomocy.

 

§ 8.

 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. działalność szkoleniową, oświatową, edukacyjną, doradczą, służącą upowszechnianiu wiedzy i kształtowaniu odpowiednich umiejętności;

 2. inicjatywy służące obronie interesów osób potrzebujących pomocy i udzielaniu im odpowiedniego wsparcia rzeczowego i finansowego;

 3. organizowanie szkoleń, kursów, wystaw, pokazów, odczytów, dyskusji, sympozjów, seminariów, targów, itp.;

 4. popularyzowanie wiedzy i podnoszenie kwalifikacji osób poszkodowanych, bezrobotnych, bezdomnych, bezradnych;

 5. organizowanie i prowadzenie prac, staży i robót interwencyjnych dla bezrobotnych, osób wykluczonych społecznie;

 6. powoływanie komisji stypendialnych i udzielanie stypendiów;

 7. wspieranie inicjatyw na rzecz dobra publicznego w zakresie nauki, edukacji i rozwoju lokalnego, realizowanego przez organizacje społeczne, służące integracji europejskiej;

 8. prowadzenie i wspieranie programów badawczych, szkolenie specjalistów z różnych dziedzin, dzięki którym będzie można realizować cele Fundacji;

 9. współpraca z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i organizacjami społecznymi, gospodarczymi, rolniczymi, pracowniczymi i rzemieślniczymi w zakresie integracji europejskiej;

 10. opiniowanie rozwiązań prawnych związanych z przedmiotem działalności Fundacji oraz występowanie z odpowiednimi wnioskami, uwagami, postulatami;

 11. organizowanie życia społecznego i towarzyskiego, promocja zdrowego trybu życia, popularyzacja kultury i sztuki;

 12. organizowanie i prowadzenie usług związanych z doradztwem w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, zarządzania i kierowania;

 13. działalność na rzecz podtrzymania tradycji narodowych i obronności państwa;

 14. prowadzenie odpowiednich programów i ośrodków zwalczających alkoholizm, narkomanię i przestępczość, oraz wszelkie formy przemocy;

 15. prowadzenie biur informacji i porad obywatelskich;

 16. promocję i organizację wolontariatu;

 17. inicjowanie innych działań zgodnych z prawem służących realizacji celów Fundacji.

 

§ 9.

Majątek i dochody Fundacji.

 

Majątek Fundacji stanowi wkład pieniężny w kwocie 3.000,- zł (słownie: trzy

tysiące złotych) stanowiących fundusz założycielski Fundacji, z czego 2.000,- zł

zgodnie z art.5 §5 Ustawy o fundacjach przeznaczone zostaje na rozpoczęcie

prowadzenia działalności gospodarczej poprzez Fundację.

 

§ 10.

 

Dochodami Fundacji są:

 1. Dochody z działalności gospodarczej.

 2. Dochody ze zbiórek i imprez publicznych.

 3. Dotacje, subwencje, darowizny, spadki i zapisy otrzymane zarówno z terenu Polski, jak i z zagranicy.

 4. Dochody z praw majątkowych przekazanych Fundacji nieodpłatnie, bądź odpłatnie.

 5. Dochody z dywidend i zysków z akcji i udziałów.

 6. Inne wpływy.

 

§ 11.

 

 1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

 2. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

 1. Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz fundacji darowizny, subwencji, dotacji lub przekażą jej inne dobra o wartości min. 5000,- zł, o ile wyrażą wcześniej stosowne życzenie otrzymują tytuł honorowy: „Sponsora Fundacji”. Tytuł ten ma charakter osobisty.

 

§ 12.

 

Majątkiem Fundacji zarządza jej Zarząd.

 

§13.

 

Organami Fundacji są:

 1. Zgromadzenie Fundatorów

 2. Komisja Rewizyjna

 3. Zarząd

 

§ 14.

Zgromadzenie Fundatorów

 

Zgromadzenie Fundatorów składa się z fundatorów:

 1. osób fizycznych

 2. przedstawicieli osób prawnych.

 

§ 15.

 

Zgromadzenie Fundatorów może uchwałą powołać do swego grona inne osoby

fizyczne lub przedstawicieli osób prawnych, które:

 1. dokonały znacznego przysporzenia majątkowego na rzecz Fundacji;

 2. zadeklarowały zamiar dalszego materialnego wspierania idei Fundacji;

 3. w inny sposób wspomagają działalność Fundacji.

 

§ 16.

 

Zgromadzenie Fundatorów wybiera ze swego grona przewodniczącego.

 

§ 17.

 

Do kompetencji Zgromadzenia należy w szczególności:

 1. ustalanie organizacji wewnętrznej Fundacji;

 2. uchwalanie zmian statutu Fundacji;

 3. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;

 4. powoływanie i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej;

 5. wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji;

 6. zatwierdzanie programów działania Fundacji;

 7. zajmowanie stanowiska w sprawach przedłożonych przez Zarząd lub Komisję Rewizyjną, bądź podjętych z własnej inicjatywy;

 8. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu oraz udzielanie absolutorium poszczególnym jego członkom;

 9. udzielanie Zarządowi zgody na zaciąganie zobowiązań lub zbycie trwałych składników majątku, których wartość przekracza kwotę 50.000 zł;

10. podejmowanie uchwał o połączeniu bądź likwidacji Fundacji.

 

§ 18.

 

 1. Zgromadzenie Fundatorów jest ważne, gdy uczestniczy w nim co najmniej połowa jego członków.

 2. W obradach Zgromadzenia mogą uczestniczyć przedstawiciele Zarządu lub zaproszeni goście.

§ 19.

 

Zgromadzenie Fundatorów podejmuje decyzje w formie uchwał.

 

§ 20.

 

 1. Każdy członek Zgromadzenia ma jeden głos.

 2. Uchwały Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, a przy równej ich liczbie decyduje głos przewodniczącego.

 3. Uchwały o zmianie Statutu, połączeniu lub likwidacji Fundacji wymagając większości 2/3 głosów, przy obecności minimum 2/3 członków Zgromadzenia.

 

§ 21.

 

 1. Zarząd Fundacji (dalej zwany Zarządem) kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

 2. Zarząd Fundacji składa się z 1-3 osób, w tym Prezesa i dwóch członków i powoływany jest na czas nieokreślony przez Zgromadzenie Fundatorów w głosowaniu tajnym.

 3. Członkostwo w Zarządzie ustaje w przypadku rezygnacji, śmierci lub odwołania.

 4. Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje społeczne bądź są zatrudnieni w Fundacji i z tytułu pełnienia swych funkcji wynagradzani są według zasad ustalonych na podstawie odpowiednich przepisów.

 5. Prezes Zarządu zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu oraz ustanawia pełnomocników do dokonania określonych czynności.

 6. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Fundacji, odpowiada za realizację jej celów statutowych oraz wyniki działalności finansowo-gospodarczej.

 7. Fundator może pełnić każdą funkcję w Zarządzie.

 8. Zarząd przedstawia roczne sprawozdanie ze swojej działalności za ubiegły rok kalendarzowy do dnia 30 marca następnego roku Zgromadzeniu Fundatorów. Nie zatwierdzenie sprawozdania przez Zgromadzenie Fundatorów jest równoznaczne z odwołaniem Zarządu.

 9. Zarząd odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

 10. Stanowisko Komisji Rewizyjnej ma wiążące znaczenie w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu.

 

§ 22.

 

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. kierowanie i organizowanie działalności Fundacji;

 2. opracowywanie rocznych planów działania Fundacji oraz sprawozdań z ich wykonania;

 3. gospodarowanie majątkiem Fundacji i rozporządzanie nim w granicach zakreślonych przez Zgromadzenie Fundatorów;

 4. przyjmowanie subwencji, spadków, zapisów i darowizn;

 5. tworzenie i znoszenie zakładów i innych jednostek organizacyjny Fundacji;

 6. uchwalenie regulaminów, struktur organizacyjnych Fundacji;

 7. ustalanie zasad wynagradzania i zatrudniania pracowników, w szczególności zawierania i rozwiązywania umów o pracę.

 

§ 23.

 

 1. Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa 1-osobowo Prezes Zarządu lub wymagane jest współdziałanie pozostałych dwóch członków Zarządu.

 2. W uzasadnionych organizacyjnie przypadkach Zarząd Fundacji może ustanowić pełnomocnika jako samodzielnego reprezentanta.

 3. W sprawach ze stosunku pracy Prezes Zarządu pełni funkcję kierownika zakładu pracy.

 

§ 24.

Komisja Rewizyjna

 

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób.

 2. Pracami Komisji Rewizyjnej kieruje przewodniczący.

 3. Komisja Rewizyjna powołana jest przez Zgromadzenie Fundatorów na okres 3 lat.

 4. Komisja Rewizyjna w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przed upływem kadencji tylko z niżej wymienionych przyczyn:

 1. złożenia rezygnacji z funkcji członka Komisji Rewizyjnej;

 2. choroby powodującej trwałą niezdolność do sprawowania funkcji członka;

 3. utracenie prawa pełnienia funkcji członka Komisji Rewizyjnej potwierdzonym prawomocnym orzeczeniem Sądu.

5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być:

 1. członkami Zgromadzenia Fundatorów lub Zarządu ani pozostawiać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa, podległości z tytułu zatrudnienia;

 2. skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne.

6. Komisja Rewizyjna kontroluje działalność organów Fundacji i sprawuje nad nimi

stały nadzór. Dla wykonania swych funkcji i zadań Komisja Rewizyjna ma prawo

względu w bieżącą działalność poprzez:

 1. żądanie od organów Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów i innych materiałów dotyczących działalności Fundacji we wszystkich dziedzinach;

 2. żądanie od Zarządu i pracowników Fundacji sprawozdań i wyjaśnień;

 3. dokonywanie rewizji majątku oraz kontroli finansowej;

7. Komisja Rewizyjna może zasięgać opinii specjalistycznych podmiotów z

zakresu prawno-finansowego.

8. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot

uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości nie wyższej niż określone

w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000r. o wynagrodzeniu osób kierujących

niektórymi przedmiotami prawnymi /Dz. U. Nr 26, poz. 306, z 2001r. Nr 85,

poz. 924 i Nr 154, poz. 1799, z 2002r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003r. Nr 45,

poz. 391 i Nr 60, poz. 535/.

 

§ 25.

 

Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą zgodnie z obowiązującymi przepisami

prawa działalność gospodarczą. Zysk będzie przeznaczany na działalność statutową.

 

§ 26.

 

Z majątku i dochodów Fundacji na prowadzenie działalności gospodarczej

przeznaczone mogą być przez Zarząd środki z:

 1. funduszu założycielskiego, zgodnie z par. 9 niniejszego statutu;

 2. darowizn, spadków i zapisów – chyba, że darczyńca lub spadkobierca postanowił inaczej;

 3. dochodów z działalności gospodarczej.

 

§ 27.

 

Działalność gospodarcza Fundacji może być prowadzona w formie organizacyjnie wyodrębnionej – przez zakłady i inne jednostki organizacyjne zwane dalej „zakładami”.

 

§ 28.

 

 1. Kierownika Zakładu Fundacji lub też innej wyodrębnionej organizacyjnie komórki powołuje i odwołuje Zarząd.

 2. Kierownik tego Zakładu jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu przepisów Prawa Pracy.

 3. Zakres działania zakładów podlega Zarządowi Fundacji.

 4. Zarząd Fundacji określa rozmiary zatrudnienia i wielkość środków przypadających na wynagrodzenia pracowników poszczególnych zakładów.

 

§ 29.

 

Fundacja może uczestniczyć w Spółkach prawa handlowego, jeśli uzna,

że przedsięwzięcia takie zwiększają dochody Fundacji.

 

§ 30.

 

 

 

Fundacja prowadzi odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego. Odpłatna działalność w zakresie handlu i usług będzie służyła tworzeniu miejsc i aktywizacji bezrobotnych. Działalność sanitarna i pokrewna będzie prowadzona ze szczególnym uwzględnieniem aspektu ekologicznego. Celem nadrzędnym jest realizacja zadań wymienionych w art. 4 p. 1 ustawy z dn. 24. kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego. Cały dochód będzie przeznaczony na działalność pożytku publicznego.

 

Działalność odpłatna pożytku publicznego:

16.24.Z produkcja opakowań drewnianych

18.12.Z pozostałe drukowanie

18.13.Z działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku

18.14.Z introligatorstwo i podobne usługi

18.20.Z reprodukcja zapisanych nośników informacji

25.62.Z obróbka mechaniczna elementów metalowych

31.09.Z produkcja pozostałych mebli

38.11.Z zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne

38.12.Z zbieranie odpadów niebezpiecznych

38.32.Z odzysk surowców z materiałów segregowanych

43.11.Z rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych

43.29.Z wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

43.33.Z posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian

43.34.Z malowanie i szklenie

43.99.Z pozostałe specjalistyczne roboty budowlane gdzie indziej niesklasyfikowane

46.77.Z sprzedaż hurtowa odpadów i złomu

47.19.Z pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

47.99.Z pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami

i targowiskami

55.20.Z obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

56.10.A restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

56.10.B ruchome placówki gastronomiczne

58.13.Z wydawanie gazet

58.29.Z działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania

62.01.Z działalność związana z oprogramowaniem

62.02.Z działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

62.09.Z pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych

i komputerowych

73.11.Z działalność agencji reklamowych

81.22.Z specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych

81.29.Z pozostałe sprzątanie

82.11.Z działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura

85.10.Z wychowanie przedszkolne

85.32.B zasadnicze szkoły zawodowe

85.59.B pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane

85.60.Z działalność wspomagająca edukację

87.30.Z pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku

i osób niepełnosprawnych

90.01.Z działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

 

Działalność nieodpłatna pożytku publicznego:

70.21.Z stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja

87.90.Z pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem

88.10.Z pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku

i niepełnosprawnych

88.99.Z pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie

indziej niesklasyfikowana

93.19.Z pozostała działalność związana ze sportem

94.99.Z działalność pozostałych organizacji gdzie indziej nie sklasyfikowana

 

§ 31.

 

Zmiana statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celu Fundacji.

 

§ 32.

 

Zmiana statutu Fundacji wymaga uchwały Zgromadzenia Fundatorów podjętej większością 2/3 głosów, w obecności przynajmniej 2/3 członków Zgromadzenia.

 

§ 33.


 

 1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.

 2. Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

 3. Decyzje w przedmiocie połączenia podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, przy czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Zgromadzenie Fundatorów.

 

§ 34.

 

W celu spełnienia warunków statusu organizacji pożytku publicznego zabrania się:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji
  w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osobom,
  z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki kurateli zwanych dalej „osobami bliskimi”;

 2. przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeśli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

 3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji albo podmiotu, o którym mowa w art.3 ust.3;

 4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

 

§ 35.

 

 1. Fundacja podlega likwidacji w razie osiągnięcia celu, dla którego została ustanowiona oraz w przypadku wyczerpania się środków finansowych i majątku.
  W przypadku innych niż wymienione poprzednio stosuje się uregulowania art.15 ust.3 Ustawy o fundacjach.

 2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji, w drodze jednomyślnej uchwały podlegającej zatwierdzeniu przez Zgromadzenie Fundatorów.

 3. Likwidację prowadzi ostatni Zarząd Fundacji.

 4. Rada Fundacji, na wniosek likwidatora powołuje osoby do dokonania poszczególnych czynności likwidacyjnych, likwidacyjnych ile zachodzi taka potrzeba.

 5. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się z zastrzeżeniem treści art..5 ust.4 Ustawy o fundacjach, instytucjom, których działalność odpowiada celom Fundacji. Instytucja, na rzecz której przeniesiony zostanie majątek pozostały po likwidacji Fundacji wyznaczona zostanie w drodze jednomyślnej uchwały Zarządu Fundacji zaakceptowanej przez Zgromadzenie Fundatorów.

 

§ 36.

 

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania we właściwym Sądzie.


Ostatnia zmiana: postanowienie SR Gdańsk-Północ z dn. 21.07.2015

Copyright © 2019 Fundacja. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.